DESENVOLUPAMENT I ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE

La comunicació humana és un fenomen social, és a dir, l’home es comunica des del moment en que viu en societat i, tot i que hi ha diferents sistemes de comunicació, (oral, gestual, escrita etc), la més important és l’oral.

La comunicació humana implica expressar i compartir idees, pensaments, sentiments, accions, etc, és a dir, implica habilitats lingüístiques, cognitives i socials.

L’adquisició del llenguatge es refereix a l’etapa inicial d’aparició d’una funció o habilitat, en el nostre cas serà una funció o habilitat lingüística (per exemple; la dificultat per pronunciar la “r”). Hi ha nens que no la pronuncien però, passat un temps la diuen alguna vegada, això no vol dir que ho faci bé, sinó que està en fase d’adquisició.

Durant les fases d’adquisició es cometen errors i retrocessos normals i evolutius. Després d’aquesta etapa arriba la de desenvolupament, que correspon al procés de domini i competència respecte a una funció o habilitat (lingüística).

DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC

L’adquisició dels diferents sons de la llengua es produeix entre els 12-18 mesos i, els primers sons que adquireix un infant són, els més simples i amb contrast entre ells. Per exemple; /a/, /p/. És important saber que entre els 12-18 mesos el sistema fonològic no és totalment correcte, per això, encara que l’infant vulgui imitar paraules, moltes vegades aquest tendeix a reproduir les últimes vocals o últimes síl·labes de la paraula que li diu l’adult.

El fet que els infants només recordin els finals de les paraules és perquè la memòria immediata encara és curta o està poc desenvolupada.

Quan als 18 mesos només recorden les vocals és el que s’anomena “corba melòdica de les vocals”, perquè el nen preserva la melodia de la paraula i la seva intensitat, (per exemple; papallona, el nen diria; /aona/, /aoa/).

En llengua castellana la major part dels sons estan adquirits cap als 4 anys, tot i que poden persistir errors articulatoris fins al 6-7 anys.

Els sons que apareixen més tard, normalment es deuen a 4 causes:

1. Dificultat pràctica. Fa referència a la dificultat per trobar el punt i mode d’articulació. Aquests sons solen necessitar una gran precisió dels òrgans de l’aparell bucofonatori, per tant, el nen ha de tenir una certa habilitat pràxica i auditiva.

2. Baixa freqüència del so. Hi ha sons que el nen sent més sovint i, per tant, els practica més (sons d’alta freqüència), però també hi ha d’ altres que no són tant coneguts per ell (sons baixa freqüència) i són aquests els que li costa més d’aprendre.

3. Distribució del so dintre de la paraula. Hi ha sons que dins de la paraula poden ocupar la posició inicial, mitja o final, en canvi d’altres que només ocupen la posició inicial o mitja, no final. Quantes més posicions ocupi el so, més dificultat per assimilar-lo.

4. Sons menys visuals. Respecte a l’aparell bucofonatori hi ha sons anteriors i sons posteriors. Aquests últims s’adquireixen més tard.

D’altra banda hem de tenir en compte que, molts infants, mostren dificultats no evolutives, les causes de les quals poden ser:

o Problemes d’audició. Les otitis de l’oïda mitjana poden provocar hipoacúsia transmisiva transitòria. Això pot provocar dificultats d’adquisició fonològica.

o Problemes de masticació.

o Models lingüístics erronis.

o Immaduresa o fragilitat psicològica.

o Causes orgàniques: - Llavi leporí.

-Fissura palatina (al pal·ladar)


RELACIÓ ENTRE EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU I LES ETAPES GRAMATICALS

EDATS

ETAPES COGNITIVES

ETAPES GRAMATICALS

0 - 1,5

a)Període sensoriomotor:

desenvolupament dels sentits, de les habilitats motrius i de l’habilitat

d’imitació.

1,5 a: noció de permanència de l’objecte.

1.Comunicació prelingüística a través del gest, el plor i el balbuceig.

2. Etapa holofràstica: paraules aïllades (dels 12 mesos fins a l’any i mig)

1,5 - 12

B) Període de les operacions concretes:

1,5 - 4

b.1) Subperíode del preconcepte: inici de la representació simbòlica. Desenvolupament del joc simbòlic.

3) Etapa telegràfica:

Combinació de paraules, entre els 2 i 2,5 anys.

Entre els 2,5/3 anys, primeres frases simples.

Entre els 3/ 4 anys, frases simples ben construïdes i inici de frases complexes.

4 - 7

b.2) Subperíode intuïtiu: l’infant resol problemes intuïtivament a partir de la percepció immediata de la realitat.

Participació en el joc social.

4) Frases complexes:

- Frases de relatiu

- Frases coordinades per juxtaposició.

- Frases coordinades i subordinades.

7 - 12

b.3) Subperíode de les operacions concretes: noció de reversibilitat.

5) Disminució de frases complexes coordinades i augment de subordinades.

Inici de certes capacitats metalingüístiques.

Frases passives.

12 - 16

c) Període de les operacions formals:

Pensament abstracte.

6) La metalingüística: la capacitat de reflexionar sobre el mateix llenguatge i arribar a intuïcions lingüístiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada