Problemes en l'articulació de /r/

L'articulació de la /r/ és un de les darreres adquisicions que realitza el nen en relació a la fonètica i així mateix resulta també una de les més complicades d'assolir per part dels infants, de fet tots coneixem a adults que encara arrosseguen una mala pronuncia d'aquest so. Els problemes en l'articulació de /r/ reben el nom de Rotacisme. Es tracta de la dislalia més comú entre els nens i nenes, juntament amb la dislalia de la /s/.
Hem de distingir així mateix entre el rotacisme de la /r/ simple i la vibrant o /rr/, resultant gairebé sempre la /rr/ la darrera en aparèixer, ja que resulta el fonema en el que la llengua precisa tenir una major força o tonicitat per a poder realitzar els moviments de vibració que realitza a la seva pronuncia.
La /r/ té dos sons amb valor fonològic diferencial:
- Simple, d'una sola vibració apicoalveolar sonora (cara, pera).
- Múltiple, amb dos o més vibracions (carro - serra -gorra).
Quan el nen arriba a l'edat dels 5 anys i encara no realitza correctament la seva pronuncia resultarà necessaria la intervenció d'un logopeda per a corregir les dificultats en la pronuncia de la /r/. Em de tenir present que la majoria dels nens el que fan és pronunciar incorrectament el so, recolzant la llengua en un punt incorrecte o bé expulsant l'aire de forma inadequada, d'aquesta manera contra més temps trigui el nen en corregir la seva dislalia més temps trigarà en resoldre-la, resultant recomanable un tractament precoç.
Generalment com a causes del rotacisme en podem citar les següents:
  • Mala colocació de la llengua en l'articulació del so
  • Manca de to muscular a la llengua que li dificulta el moviment vibratori de la /r/ vibrant.
  • Una possible causa orgànica pot estar relacionada amb un frenet lingual excessivament curt, el que dificulta l'arribada de la llengua al punt d'articulació de la /r/, aspecte que pot valorar l'odontoleg i pot resultar corregit.
  • Sovint la mala pronuncia de la /r/ pot resultar una conseqüència de diferents alteracions en el desenvolupament orofacial com pot ser la Deglució atípica (realització incorrecte dels moviments de degluciño o d'empassar) o bé la respiració bucal. Tot i que aquests aspectes no sempre provoquen el desenvolupament de rotacismes, si que en poden resultar causant i es tracta d'alteracions que han de ser tractades individualment per mitjà de la Terapia Miofuncional.
  • Generalment les dificultats en la pronuncia de /r/ no son degudes a dificultats de discriminació o percepció auditiva, tot i que en algunes ocasions es important observar els patrons de parla dels adults referents del nen, ja que aquest pot tendir a copiar una mala pronuncia del so.
De cara a la seva correció insistim en la necessitat d'un tractament especialitzat per part d'un logopeda que realitzi un diagnòstic diferencial de les mancances del nen o nena, a vegades intentar corregir-ho des de casa pot dificultar més la seva correcta adquisició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada