Tractaments infantils

Durant l'adquisició i desenvolupament del llenguatge i la parla en els nens poden aparèixer diferents dificultats que impedeixin una integració adequada d´ aquests aspectes bàsics per a la comunicació.
Amb la logopèdia, el que s´ intenta, és treballar les àrees formals del llenguatge que es troben afectades.
 A continuació indicarem quines són les alteracions que estan relacionades amb cadascuna d´ aquestes àrees.
 Trastorns més freqüents del llenguatge oral:
 • RETARD DEL LLENGUATGE
 • TRASTORN DEL LLENGUATGE
 • DISFEMIA (Tartamudesa)
 • DISLALIA (Dificultats de pronuncia en  un o més sons)
 • TRASTORN SEMÀNTICO - PRAGMÀTIC
Trastorns més freqüents del llenguatge escrit:
 • DISLÈXIA (Incapacitat o dificultat molt acusada per a la lectura)
 • DISGRAFIA (Incapacitat o dificultat molt acusada per a la realització de les grafies propies de l'escriptura)
 • DISORTOGRAFIA (Dificultat manifesta per a desenvolupar una escriptura ortogràficament correcte)
Així mateix dins de l'àmbit de la logopedia també és tracten altres alteracions de caràcter funcional que poden incidir tant en el desenvolupament del llenguatge del nen, com en el seu desenvolupament orofacial, al mateix temps que aquestes dificultats poden suposar alteracions més globals en el desenvolupament del nen. En aquest sentit dintre del treball de tipus miofuncional els logopedes treballem les següents alteracions orofacials:
 • DEGLUCIÓ ATÍPICA
 • RESPIRACIÓ ORAL
 • HIPOTONICITAT OROFACIAL (Manca de to muscular a la regio orofacial)
 • MALOCLUSIONS (Tancament inadequat de les arcades dentals)
No obstant, la majoria dels tractaments desenvolupats pels logopedes es realitzen de forma coordinada i/o simultania amb la intervenció d'altres profesionals com otorrinolaringolegs, ortodontistes, optometristes, osteopates, etc.