Tractament de la Dislèxia


Què és la Dislèxia?

La Dislèxia és un trastons específic de l’aprenentatge, basat en el llenguatge, caracteritzat per la dificultat en la descodificació de paraules simples que poden reflectir una manca d’habilitats en el processament fonològic o visual de la informació, i per tant, una dificultat en la lectura i l’escriptura. Aquestes dificultats són més freqüents o més rellevants que a la resta dels alumnes de la seva edat.

La lectura implica Descodificació i Comprensió. La descodificació és l’anàlisi fonològic que realitzem a l’hora de llegir. En aquest sentit, un alumne amb dislèxia pot tenir dificultats en:

- Dèficits perceptius (la lectura s’aprén visual i auditivament).

- Dèficits en el processament fonològic (correspondència grafema- fonema i conSciència fonològica).

- Dèficits en la memòria de treball que implica dificultats en la conversió grafema- fonema i en l’emmagatzematge de sons.
La comprensió, té a veure amb el significat que es dóna a allò que llegim. L’alumne pot tenir dificultats en:

- El processament de l’oració (la comprensió de l’estructura sintàctica de l’oració i en el processament seqüencial).

- En la integració del text.

- Estratègies executives i coneixement metacognitiu (autocontrol dels processos d’aprenentatge)


El Logopeda, a l’hora del tractament tindrà en compte aquests aspectes, posant major èmfasi en aquells on el nen mostri més dificultats.

Com treballa el logopeda?


Per poder realitzar un bon tractament, el més important és identificar el problema o les dificultats que presenta el nen o adolescent. Per a aquest, es té en compte a la família, proporcionant informació sobre el trastorn, estratègies d’afrontament, així com pautes i orientacions per a la millora en les habilitats acadèmiques i hàbits d’estudi que pot no tenir adquirits.

Primerament, però, es realitzarà una observació del nen, es revisaran els treballs de classe, s’entrevistarà als pares de l’alumne i al mateix alumne (segons l’edat), es realitzarà un exploració individual i finalment, es realitzarà un Informe per a la família. Aquesta informació serà contrastada amb les informacions rebudes des de l’escola a través de reunions i coordinacions amb el tutor corresponent per tal de fer un treball paral·lel. Tot aquest procés estarà realitzat per un logopeda especialitzat.

Segons el nen i els aspectes on mostri més dificultats, la intervenció del logopeda estarà més enfocada a la Ruta Fonológica, on cal destacar l’entrenament en les habilitats fonològiques (segmentación i síntesis), regles de conversió grafema- fonema i l’automatització dels processos o funcions executives.
O enfocada en la Ruta Visual, on es destaca l’aprenentatge del vocabulari visual ortogràfic i s’afavorirà l’ús de la ruta visual a través d’exercicis.

Els exercicis dedicats a la intervenció de la dislèxia sempre es realizaran tenint en compte el procés mental cognitiu de cada individu per a l’adquisició de la lectura.

Quins aspectes tenim presents de forma global en el tractament de la Dislèxia
En el tractament de la Dislèxia considerem una sèrie d’aspectes com aquells més rellevants a l’hora de treballar amb l’alumne, tot i que sempre, la major importància d’uns o altres dependrà de les seves necessitats particulars, sempre amb la perspectiva de que l’alumne pugui anar desenvolupant les estratègies i habilitats que li permetin en el futur ser el més autònom possible en les tasques escolars i d’aprenentatge en general.

D’aquesta manera considerem fonamental una sèrie de punts dins del treball de la Dislèxia, les quals descrivim a continuació:


1. Facilitar el processament seqüencial.


2. Treballar la descodificació fonològica així com els aprenentatge de correspondència grafema- fonema.


3. Desenvolupar la memòria a curt i llarg termini.


4. Incidir sobre els mètodes de pronunciació i escriptura.


5. Treballar la planificació i organització.


Lògicament tots els nens i nenes amb Dislèxia no precisen de treballar totes aquestes habilitats i uns i altres ho precisaran amb major o menor intensitat.SI TENIU QUALSEVOL DUBTE O ENS VOLEU FER QUALSEVOL TIPUS DE PREGUNTA CONTACTEU AMB NOSALTRES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada