Disortografia: que és? Quines són les seves causes?


La disortografía es refereix a la dificultat significativa en la transcripció del codi escrit de forma exacta, és a dir, a la presència de grans dificultats en l'associació entre el codi escrit, les normes ortogràfiques i l'escriptura de les paraules. D'aquesta forma les dificultats rauen en l'associació entre so i grafia o bé en la integració de la normativa ortogràfica, o en ambdós aspectes.

La disortografia malgrat que sovint va lligada a la dislèxia o a la disgrafía s'ha d'entendre com una entitat apart, ja que pot presentar-se de forma aïllada o bé comorbida a aquestes alteracions, resultant especialment freqüent la seva associació a la disgrafía.
En primer lloc, resulta rellevant tenir presents quins són els principals requisits a tenir en compte en relació amb l'adquisició de l'ortografia:

 • Adequat desenvolupament del processament auditiu de la informació, en aquest cas resulten clau tant la discrimincació auditiva com la memòria auditiva. La discriminació auditiva ens permetrà establir amb claredat el so i per tant associar-lo a la seva corresponent grafia, en aquest cas són freqüents per exemple les substitucions de r per l. La memòria auditiva ens permet recordar la informació verbal i per tant resultarà clau per poder transcriure-la, especialment quan es tracti de paraules llargues o desconegudes, al mateix temps que és l'habilitat que ens permet mentre emmagatzemem aquesta informació poder-la analitzar.
 • Adequat desenvolupament del processament visual de la informació, resultant en aquest cas especialment rellevant el desenvolupament de la memòria visual, com a font de record de l'escriptura de paraules, ja sigui a partir de la còpia o bé a partir de la lectura.
 • Un altre punt a tenir en compte dins del processament visual de la informació resideix en l'orientació espacial i la maduresa perceptiva, és a dir, aquella habilitat que ens permet distingir adequadament les simetries, ja siguin aquestes simples o complexes. La presència de dificultats en aquest punt ens pot portar a les rotacions de lletres o a la inversió en l’ordre d'aquestes, ja sigui a la còpia o en l'escriptura al dictat o l'expressió escrita.
 • La integració espai temporal, aquesta resulta clau en l'adquisició del ritme del llenguatge, l'apreciació de les paraules i les seves parts. El ritme resulta clau en el moment de poder separar les paraules o de poder discriminar adequadament les silabas i per tant poder accentuar. En els casos en els quals el ritme no està ben consolidat trobarem dificultats en l'ortografia natural, podent presentar unions de paraules o bé fragmentacions d'aquestes.

D'altra banda, resulta important identificar una sèrie d'aspectes com a possibles causes de la disortografía, entre les quals podriam esmentar les següents:

 • Causes de tipus intel·lectual: la presència d'aquest tipus de dificultats entorpeix abans que res l'adquisició de la normativa ortogràfica bàsica, encara que probablement no resulti la causa més rellevant, si que pot portar associat un altre tipus de dificultats que si resultin clarament rellevants com el processament de la informació.
 • Causes lingüístiques: les dificultats en l'adquisició del llenguatge, ja sigui de tipus articulatori o bé referent al coneixement i ús del vocabulari. Les dificultats articulatòries poden dificultar la correcta percepció del so i per tant presentar dificultats en la correspondència amb el seu grafisme. D'altra banda, el coneixement del vocabulari implica el record de la seva forma, és a dir, de com s'escriu una paraula determinada.
 • Causes de tipus pedagògic: en certes ocasions el mètode d'ensenyament de l'ortografia pot resultar poc beneficiós en funció de l'estil cognitiu del/la alumne. El record de la normativa, per la seva escassa significativitat pot resultar poc adequat per a molts alumnes.
 • Causes perceptives: com apuntava anteriorment, el processament visual i auditiu de la informació resulta clau en el desenvolupament de la disortografía, resultant claus en aquest sentit:
 • La memòria visual
 • La memòria auditiva
 • L’orientació espacial
 • L’orientació temporal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada