9a Jornada sobre Dislèxia a Catalunya

El passat 21 d'abril vam poder assistir a les Novenes Jornades sobre Dislèxia organitzades per l'Associació Catalana de Dislèxia, la qual també celebrava els seus 20 anys d'existència, aspecte pel qual els felicitem efusivament des de Logopèdia a Domicili.

En les jornades van haver diferents ponents entre els quals cal destacar especialment les aportacions de Manuel Soriano, professor de la Universitat de València, sent aquesta la ponència que va aportar potser més novetats al voltant del Trastorn de la Lectura i l'Escriptura, sobretot en abordar les conseqüències psicoafectives la Dislèxia tant en el propi alumne com en els pares, sent aquest l'aportació més significatiu de totes les jornades i que desenvoluparem en aquest post. 

 Incidències de la Dislèxia sobre el perfil emocional dels alumnes dislèxicsPatrons atribucionals 
Una de les majors incidències que s'han detectat arran de diferents estudis sobre el perfil emocional dels dislèctics resideix en els patrons atribucionals que es realitzen tant des de l'escola com des de la família als èxits i als fracassos d'aquests alumnes, és a dir, a què causes atribuïm els possibles èxits i fracassos.Els estudis determinen que el patró atribucional en el cas de molts dels alumnes dislèctics es troba invertit respecte a la població sense aquest trastorn. En aquest sentit la població "normal" atribueix l'èxit a la capacitat i l'esforç, mentre que el fracàs és atribuït a elements aliens a la pròpia capacitat com a falta d'esforç. Sent aquest un patró atribucional adaptatiu.En canvi, en els estudis realitzats amb alumnes dislèxics s'observa com de forma majoritària atribueixen els seus èxits a elements aliens a la seva capacitat com la sort, la facilitat de la tasca, el suport dels altres, però d'altra banda, els fracassos s'atribueixen a factors interns incontrolables com baixa capacitat, però en cap cas s'associen amb l'esforç com en el perfil adaptatiu.
Indefensió apresa en la dislèxia 
Una sobreutilització d'aquest perfil atribucional pot portar a una indefensió apresa, deguda tant al patró atribucional del propi alumne, com a allò que percep de part del seu entorn, que sol ser un missatge de continuïtat en reflectir els mateixos patrons atribucionals i expectatives sobre els fills i els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.D'aquesta manera l'exposició contínua al fracàs pot comportar la vivència pròpia d'una manca de control sobre el propi èxit i visualitzar el fracàs com a inevitable, el que lògicament incideix directament tant en l'autoconcepte com en la motivació de l'alumne davant l'aprenentatge.


Autoconcepte 
Sembla lògic preveure una possible alteració de l'autoconcepte dels alumnes amb Dislèxia, però, segons els estudis recents sembla ser que aquesta alteració no és tan real, ja que els estudis han trobat resultats força contradictoris entre si.No obstant això, semblen haver trobat una coincidència entre molts dislèctics, coincidència que es resumeix en el que és conegut com Teoria de la Ignorància de la Incompetència, la qual ens vindria a dir que la majoria dels alumnes amb aquest trastorn de l'aprenentatge són molt poc conscients de les dificultats que realment presenten, tendint a sobreestimar freqüentment la seva capacitat lectora.
Incidència emocional de la Dislèxia a la Família i a l'Escola
Això considerem que és molt important, ja que pot incidir clarament en el feedback que rep l'alumne i per tant incideix clarament en el seu autoconcepte i en els seus patrons atribucionals. Algunes de les característiques que s'han observat en les famílies han estat els següents:
  •     Descripcions menys positives dels fills que presenten dislèxia.
  •     Es proporciona més importància als èxits dels altres fills de la família
  •     Atribucions (patró invertit)
    •     Èxit: Factors externs
    •     Fracàs: Causes internes.

Considerem que és molt important tenir en compte aquestes característiques emocionals que solen donar-se en els alumnes dislèctics i que moltes vegades no tenim tan en compte tant en el seu abordatge logopèdic com des de casa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada