Com afavorir la comprensió del llenguatge


La comprensió del llenguatge és aquella capacitat que permet a la persona entendre allò que l'altra persona li està explicant, informant o demanant.
En la comprensió del llenguatge es converteixen en claus multitud d'habilitats cognitives que facilitaran al nen o nena la comprensió del missatge de l'emissor, entre elles cal destacar el processament auditiu del llenguatge (responsable de descodificar els diferents sons i la prosòdia produïdes per l'emissor ) i el processament visual (responsable descodificar els elements de tipus no verbal que acompanyen el discurs, especialment la comunicació no verbal).
A part d'aquest aspectes bàsics cobrarà una especial rellevància el grau d'adquisicions morfosintàctiques i de lèxic assolits pel receptor.
La part receptiva del llenguatge sempre va un pas de davant de la part expressiva, facilitant d'aquesta manera, a partir de la comunicació amb l'altre, el desenvolupament de la part expressiva.

A continuació us presentem algunes activitats que poden resultar interessants per potenciar la Comprensió del Llenguatge, tant en contextos de suport escolar o Educació Especial en Educació infantil per a fer tasques d'estimulació compartides a la llar:


El joc interactiu
Per desenvolupar la comprensió del llenguatge del nen / a és fonamental la interacció amb l'altre. Aquesta activitat és un guió de com treballar mitjançant el joc interactiu la comprensió del llenguatge, joc, que d'altra banda, haurà d'adaptar-se a les necessitats del nen. Aquest tipus d'activitat a banda d'estimular la comprensió del llenguatge ens permet treballar diferents habilitats del llenguatge, com per exemple els torns interactius o la comunicació no verbal, al mateix temps, que altres habilitats cognitives com la discriminació auditiva, la percepció visual o altres en funció dels objectius i els continguts que ens proposem en el joc.
Amb aquesta finalitat es considera apropiat la realització de la següent rutina:

Durant mitja hora diàriament (el temps de joc s'ha d'anar incrementant gradualment, en funció de l'evolució de la interacció, començant amb interaccions de 5 minuts i així d'anar augmentant el temps de joc, en la mesura que aquest es faci més productiu), jugar amb l'alumne tenint en compte la indicació com a bàsica:
  • Asseguts al terra o en algun lloc que permeti a l'alumne que l'altura de l'adult / ai la seva siguin similars i per tant es pugui donar una comunicació mitjançant el rostre constant, potenciant d'aquesta manera el contacte ocular i el desenvolupament de la comunicació no verbal.
Quant al desenvolupament de la rutina, en funció del moment de desenvolupament de l'alumne podríem seguir les següents pautes:
  • Presentar una sèrie d'objectes o joguines que puguin ser atraients per a l'alumne. A partir d'aquí deixar que el nen / a porti la iniciativa en el joc, és a dir, que esculli quin és l'objecte amb el qual vol jugar i que és allò que vol fer-ne. Aquesta pauta de treball és adequada per iniciar la interacció i establir les bases del joc, però més tard serà l'adult qui hagi de portar la iniciativa.
  • En un primer moment, és bo que l'adult adopti una conducta imitativa de l'alumne, és a dir, realitzar els mateixos moviments i / o simbolismes que realitzi amb l'objecte. No obstant això, des d'un primer moment ja és adequat anar afegint elements de major complexitat sobre el discurs de l'alumne, sempre en funció del seu nivell d'expressió i anar un pas més endavant.
  • En el cas que hi hagi una discrepància molt marcada entre la seva comprensió i expressió, sempre procurarem anar un pas més enllà del seu nivell actual. A mesura que la interacció vagi augmentant s'han de començar a treballar altres aspectes, resultant molt important el treball del simbolisme, és a dir, atorgar a un objecte un significat diferent del que realment té. Per exemple: un cub que faci el soroll d'un cotxe i es mogui com aquest. Aquests elements els ha d'introduir l'adult encara que sempre tenint en compte la iniciativa de l'alumne. Hem de tenir en compte que l'adquisició del simbolisme és molt important per al posterior desenvolupament del llenguatge en processos més elevats.

El conte
El conte és una eina fonamental per al treball de la comprensió del llenguatge, ja que afegeix a la paraula significats per mitjà de la imatge i ens permet introduir elements que no estan presents en aquell moment, descontextualitzant d'aquesta manera el llenguatge, aspecte molt important de cara al desenvolupament de l'abstracció.
La lectura del conte i el treball sobre les seves imatges ens permet introduir diferents tipus de conceptes molt importants i difícils d'adquirir en el desenvolupament del llenguatge, com resulta la temporalitat i els conceptes que implica, l'augment de vocabulari comprensiu, així com la comprensió de adjectius senzills. No obstant això, un dels punts més importants en el treball per mitjà de contes és la noció de seqüencialitat o temporalitat del llenguatge, resultant molt important que el conte a utilitzar presenti una seqüència clara i els elements estiguin ben encadenats entre si.
El conte a la vegada ens permet treballar moltes de les funcions del llenguatge, especialment les de tipus enunciatiu i interrogatiu, les més rellevants en el desenvolupament tant de la comprensió com de l'expressió del llenguatge.

Treball per mitjà d'imatges i seqüències temporals
Una altra estratègia, potser menys eficaç que les anteriors, prové del treball sobre imatges sobretot per augmentar la capacitat de lèxic de l'alumne. Resulta menys eficaç sovint per la manca de contextualització i significativitat dels aprenentatges, la qual cosa fa que sovint aquests aprenentatges no es generalitzin o transfereixin a altres entorns.
La forma més eficaç de treballar per mitjà d'imatges consisteix en fer ús d'imatges significatives per a l'alumne, ja siguin referents a la seva quotidianitat, com fotografies en les que pugui sorgir el mateix alumne, membres de la seva família o altres significatius com a companys de classe , realitzant accions o representant aquells aspectes que ens interessa treballar. D'aquesta manera resulta més fàcil motivar l'alumne, al mateix temps que el llenguatge no es troba tant descontextualitzat.
Dins del treball amb imatges altra eina de treball resulten les seqüències temporals de vinyetes, que permeten tant l'ordenació temporal d'accions com el treball del llenguatge que es desprèn d'aquestes, no només els aspectes temporals, sinó també aspectes de lèxic en funció de les necessitats i capacitats de l'alumne, així com els diferents tipus d'oracions que es poden compondre. En aquest tipus d'activitat també és molt recomanable l'ús d'imatges significatives per a l'alumne.

Joc de seguiment d'ordres o instruccions
La introducció d'ordres en el joc manipulatiu és una bona eina per al treball dels diferents conceptes del llenguatge, tant de tipus quantitatiu com espacial. Al mateix temps que podem introduir paraules més complexes com diferents tipus d'adjectius i adverbis senzills de temps com "abans" o "després".
Aquest tipus de treball també es pot realitzar per mitjà de jocs psicomotors, molt útils per a treballar sobre tot conceptes de tipus espacial, accions i noms.

La dinàmica dins de l'aula
El suport dins l'aula és el millor moment per treballar la comprensió del llenguatge, ja que ens permet treballar l'adquisició del llenguatge en el context natural de l'aprenentatge, i al mateix temps, ens permet treballar aspectes que amb tota seguretat seran de caire significatiu per l'alumne, ja que els necessitarà per al seu dia a dia. Per mitjà del suport dins l'aula treballem contínuament la comprensió del llenguatge, ja sigui mitjançant el suport al discurs oral de la mestra, la realització d'instruccions o bé la denominació dels diferents elements de l'aula i de les accions que s'hi succeeixen .
Lògicament la comunicació amb l'alumne sempre haurà de partir d'allò que està al seu abast, procurant només anar un pas més endavant de les seves capacitats actuals, procurant d'aquesta manera la possibilitat que l'alumne pugui adquirir aquesta nova capacitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada